Kentaro Fukumoto

Professor, Gakushuin University
  • Gakushuin University
  • Japan